جهت خروج از كشور به هرمنظور و مقصدی نياز به اخذ گذرنامه مي باشد. حتي نوزادان تازه متولد شده نيز مي بايست گذرنامه معتبر داشته باشند.
   جهت دريافت گذرنامه مي توانيد به دفاتر خدمات الكترونيک و يا ادارات گذرنامه نيروي انتظامي و در خارج از كشور به سفارتخانه ايران مراجعه نماييد.