امارات، آب و هواي خشك و آفتابي دارد و در طول سال باران زيادي نمي بارد و بارش باران عمدتا" در فصل زمستان ديده مي شود.
   گاهي اوقات بادهاي شديد موجب طوفان شن و هواي تارو كدر مي شود. دماي هوا در تابستان به شدت گرم مي باشد.
   بهترين زمان سفر به دوبي بين پاييز و بهار است. درجه حرارات نسبي بر اساس ماهها طبق جدول ذيل مي باشد:
  

ميانگين درجه حرارت نسبي شهر دوبي(سانتيگراد)

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

17-26

20-31

24-36

26-37

29-39

30-39

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

27-37

23-33

19-30

16-25

15-23

15-23

 

جهت مشاهده آب و هواي فعلي دبي و پيش بيني آن در چند روز آينده بر روي لينك ذيل كليك كنيد.